Hothotlanka

RECENT GALLERIES

Facebook fanclub

33000 latest

On line

..

óßhneoafoa fÄojdplfhka wj;eka
orejka .ek wkqfõokSh l;dj
‍fmdf<dfõ hg bkak wlald
wfka ug f.keú;a fokak 

—uuhs wlalhs biaflda‍f,a hkak f.oßka msg;a fj,d ál ÿrla hk fldg ÿula tlal fvdx fvdx .d,d ioaohla wdjd' ta tlalu ‍fmdf<dj me,S wlald tal we;=<g jegqKd' uu t;k ;snqKq ., Wvg mek Èú fírd .;a;d˜ hehs fldia,kao óßhneoao j;=hdfha mÈxÑj isá y;a yeúßÈ ã'hQ' ;SreIka orejd mejeiSh'
—f.j,a f.dvla udu,d kekao,d tlal ‍fmdf<dj hgg hkjd ud ÿgqjd' ud isá .,;a fy<fjkjd jf.a oekqKu ud t;kska le‍f,a me;a;g Èj .shd˜ hehs  yvñka Tyq lSfõh'

;SreIka tu w;aoelSu wmg úia;r lrk wjia:dfõ Tyqf.a weiaj,ska l÷¿ leg lvd jegqfKah'
kdhhEï b;sydifha uOHu l÷lrfha isÿjQ  oreKq;u Åfojdplhg uqyqK ÿka  fldia,kao fou< úoHd,fha wOHdmkh ,nk ã'hQ' ;SreIka  mdi,a isiqjd ish w;aoelSu Tyqg f;afrk wdldrhg wm yg úia;r lf<a fufiah'

—uu uf.a wlaldg f.dvlau f.dvla wdofrhs' wlald ‍fmd<j hg bkakjd fkao@ wfka' ug uf.a wlaldj f.ke,a, fokak lsh,d ud yefudagu  lshkjd udfï'˜ hehs Tyq b;d ne.Em;aj wmsg m%ldY lf<ah'

isoaêfhka ñhf.dia we;af;a Tyqf.a jeäuy,a fidfydhqßh jk kj yeúßÈ ã'hQ' ;re‚ld kue;s mdi,a
YsIHdjhs' Tjqka fofokd i;sfha Èkj, Wfoa fldia,kao mdi,g md .ukska meñŒu mqreoaola lrf.k ;snq‚'

uu wïuf.a lg ;o lrka ysáhd'''
thd msysfhka wekakd''''

fmïj;d iu.tlaù uj iy
u,a,sj urd oeuq

oyih yeúßÈ ;reKshf.a
mdfmdÉpdrKh 

f,dalfha ishÆu rgj,a Èfkka Èk ÈhqKqj lrd .uka lrkjd;a iu.u f,dj jik ishÆu ñksia m%cdjf.a Ôú; o .;s mej;=ï o b;du;a fõ.fhka fjkia fjñka mj;sk neõ fkdryils' óg oYl lsysmhlg l,ska ñksiqka w;aú¢ ck Ôú;hg jvd fjkia yd úlD;s jQ Ôjk jgmsgdjla wdishdfõ fukau hqfrdamfha o ñksiaiq w;aú¢ñka isá;s'

;dlaIKfha  yd úoHdfõ ÈhqKqj ñksia Ôú;j,g isÿl< hym; fukau whym; .eko fndfyda fokd fï jk úg idlÉPd lrñka isákafka ta ksid h' fï fjkialïj,ska fndfyda úg oඬqjï ,nkafka
jeäysá mrïmrdjg jvd ;reK yd <ud mrïmrdj ùu lk.dgqjg
lreKls' fï Èkj, b;d,sfha isÿjk fndfyda isÿùï ÿgqúg orejkaf.a Ôú; fl;rï fjkia ù we;aoehs ´kEu

fldia‌,kafoa" y,aÿïuq,af,a"
óßhneoafoa
ke;sjQ .Kk .Kka lrhs  

w;=reoka jQ 192lf.a kï m%ldYhg m;a lrhs mÈxÑj isá mjq,a .Kk 58hs idudðlhka 330hs 255la .ek f;dr;=re kE

fldia‌,kao" y,aÿïuq,a," óßhneoao j;=hdfha ìysiqKq kdhhefuka ñh.sh iy w;=reoka jQ mqoa.,hka ixLHdj fldf;la‌ oehs fiùu i|yd ix.Kkhla‌ wdrïN lr we;'

mia‌ l÷j,g hgù ñhf.dia‌ isák mqoa.,hkaf.a isrere fiùu i|yd hqo yuqodj .=jka yuqodj iy
fmd,sish oejeka; fufyhqula‌ Bfha fmrjrefõ isg l%shd;aul l<o oyj,a jk;=re;a lsisÿ isrerla‌ fidhd .ekSug fkdyels úh'

fmd,sish mjikafka fmf¾od ^29 od& Èkfha§ fidhd.;a u< isrer wg fldia‌,kao frdayf,a uD; YÍrd.drfha

yeu fohlskau wE;afj,d iekiSu fidhd
hkak ysf;kjd - m%ùK ks<s wfkdacd ùrisxy 


wfkdacd ùrisxy" wjqreÿ myf<djlg wdikak ld,hla‌ Ñ;%mg leurdj bÈßfha fmkS fkdisá wE ta ksyeähdj ì| oud ksf,akaø foaYm%sh fjkqfjka rÕmEjdh' ta ;kayd r;s rÕd'''' fï Èkj, ;sr.;jk Ñ;%mgfha l=vd pß;hlgh' ta yd iudk ld,hla‌ rx.kfhka wE;aj isá ia‌j¾Kd
u,a,jwdrÉÑo" wfkdacd yd ;kayd r;s rÕdg tla‌jkakSh'wfkdacd''' Ñ;%mgj, rÕ fkdmEjo''' 1999 jif¾ isg wo ola‌jd tlu tl fõÈld kdgHhl rÕmdkakSh' ta O¾uisß nKa‌vdrkdhlf.a ˜‍fg%dacka˜‍ ldka;dfjdah'

fg%dacka ldka;dfjda miq.shod bkaÈhdfõ kjÈ,a,s wka;¾cd;sl kdgH Wf<, fjkqfjka Y%S ,xldj ksfhdackh l< rdcH iïudk tfld<yla‌ ÈkQ kdgHh fõ'

fg%dacka ldka;djkag oeka jir myf<djls' jir myf<djla‌ mqrd furg fõÈldj u; ˜‍fg%dacka ldka;dfjda

දිවිබේරාගත් කොස්ලන්ද

වැසියන් කඳවුරේදි කියන කතා


කොස්ලන්ද ප‍්‍රදේශයේ සිදුවූ නායයාමෙන් ලයින් කාමරවල සිටි පවුල් හැත්තෑවක් පමණ අනතුරට ලක්ව තිබූ අතර කඩ කාමර දහයක්ද, නිල නිවාස තුනක් ද, කෝවිලක් හා ප‍්‍රජාශාලාවක් ද සම්පූර්ණයෙන්ම පස් කන්දට යටව ගියා.

වර්ග කිලෝමීටර් තුනකට වැඩි ප‍්‍රදේශයක් සම්පූර්ණයෙන්ම පස්වලින් වැසුණා. මිනිසුන් සමග සිටි ගවයන්, එළුවන්, සුනඛයන් වැනි සතුන් ද පණ පිටින්ම වැළලී ගියා.

ජීවිත හානි නිවාස හානි වලට අමතරව නවතා තිබූ ලොරි හා තවත් වාහන කිහිපයක් ද පස්වලට යටව ගියා. ආපදා කළමනාකරණ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව සිද්ධිය නිසා අතුරුදන් හෝ මියගිය පිරිස 190 ක් ලෙස දැන්

මං කරන්නේ මට ඕන දේ

රොමේෂ් සුගතපාල යනු නව පරපුර නියෝජනය කරන අතිශය ජනප්‍රිය ගායකයකු බව අමුතුවෙන් කිවයුතු නොවේ. වසන්තයේ සිත සැලූ‍නා ගීතයෙන් ඇරැඹි ඔහුගේ ගීත පෙළ දිගු දෑස, සිනාසෙන්න බැහැනේ ඇතුළු ජනප්‍රිය ගීත රැසකින් සමන්විතය. සංගීතය තම වෘත්තීය කොට ගත් අතලොස්සක් පිරිස අතරින් පෙරමුණේ සිටින රොමේෂ් කාලෙන් කලෙට අලූ‍

ත් ගීත රසික රසිකාවන්ට දායාද කරන්න උපන් හපනෙකි. ඉතා දිගු කලකට පසු රොමේෂ් සරසවියට ගොඩ වැදුනා. ආගිය කතා එක්ක ඔහු තම අලූ‍ත් ගීතය ගැනත් කතා කළා. එහිදී ඇතැම් කරුණු ගැන රොමේෂ් කතා කළේ ටිකක්

අපිට නිවෙස්වලින්
ඉවත් වෙන්න කියා
කිසිම කෙනෙක්
පෙර දැනුම් 
දීමක් කළේ නැහැ

කොස්ලන්ද, හල්දුම්මුල්ල, ම්රියබැද්ද විශාල කඳු මුදුනක් නාය යෑමෙන් අක්කර 20කට අධික භූමි භාගයක තිබූ පේළි නිවාස 70ක් මුළුමනින්ම පසින් වැසී ගොස් පුද්ගලයන් 350කට අධික පිරිසක් අතුරුදන් වී තිබේ. ඊයේ සවස් වන විට පුද්ගලයන් දස දෙනකුගේ මළ සිරුරු සොයාගෙන තිබිණි. නාය යෑමට ලක් වූ පේළි නිවාස අතර නිලධාරි නිවාස 150ක් ද කෝවිලක් ද සම්පූර්ණයෙන්ම පස්වලින් යටවී විනාශ වී තිබෙන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ

.

.

33000 latapata

Gallery